Patronat Honorowy Starosty Radomskiego

Więcej

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 62/2021

 Starosty Radomskiego

z dnia  15 września 2021 r.

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO

STAROSTY RADOMSKIEGO

ROZDZIAŁ I

Zasady przyznawania Patronatu Starosty Radomskiego

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania Patronatu Honorowego (zwany dalej Patronatem) Starosty Radomskiego (zwany dalej Starostą) wszelkiego rodzaju przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym lub lokalnym, zwanymi w treści regulaminu „przedsięwzięciami”.

§ 2

 1. Patronat jest wyróżnieniem honorowym o charakterze uznaniowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i może go przyznać wyłącznie Starosta. Może on objąć swoim Patronatem przedsięwzięcia służące wykonywaniu zadań Powiatu, a w szczególności w zakresie:
 2. promocji Powiatu w zakresie budowania korzystnego wizerunku Powiatu,
 3. integracji społeczności lokalnych i regionalnych,
 4. pobudzenia aktywności gospodarczej i ekonomii społecznej,
 5. rozwoju sportu, turystyki, kultury i sztuki,
 6. edukacji i edukacji publicznej
 7. polityki społecznej, prozdrowotnej i prorodzinnej
 8. ochrony środowiska i działań proekologicznych
 9. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 10. bezpieczeństwa i porządku publicznego
 11. Starosta może zdecydować o objęciu  Patronatem inne przedsięwzięcia niż wymienione w ustępie 1.
 12. Starosta nie obejmuje Patronatem przedsięwzięć niezgodnych z polityką wizerunkową Powiatu, zasadami równości gospodarczej, uczciwej konkurencji oraz współżycia społecznego.
 13. Starosta może odmówić objęcia przedsięwzięcia Patronatem bez podania przyczyny. Odmowa udzielenia Patronatu jest ostateczna. Organizatorowi przedsięwzięcia nie przysługuje tryb odwoławczy.

§ 3

Patronatem nie mogą być objęte przedsięwzięcia w szczególności:   

 1. już trwające lub zakończone, 
 2. realizowane dla osiągnięcia zysku (działania o charakterze komercyjnym),
 3. mające na celu finansowanie bieżących kosztów działalności Wnioskodawcy,
 4. polegające na doraźnej pomocy (w tym bezpośredniej pomocy socjalno-bytowej),
 5. remontowe i inwestycyjne,
 6. o charakterze politycznym (związane z działalnością partii politycznych i organizacji je wspierających),
 7. związane z przygotowaniem i finansowaniem akcji protestacyjnych lub innych form protestu.

§ 4

 1. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Honorowego Starosty Radomskiego może wystąpić Organizator przedsięwzięcia o którym mowa w  § 1 Regulaminu.
 2. Objęcie Patronatem przez Starostę nie oznacza przyznania wsparcia finansowego lub rzeczowego na organizację przedsięwzięcia.
 3. Decyzja o udzieleniu wsparcia rzeczowego lub finansowego dla przedsięwzięcia objętego Patronatem może być podjęta wyłącznie w sytuacji, gdy przeznaczone na ten cel środki finansowe zaplanowane są w budżecie Powiatu Radomskiego.
 4. W ramach wsparcia możliwe jest również uhonorowanie uczestników przedsięwzięcia gadżetami promocyjnymi.
 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat przyznawany jest na jedną, bieżącą edycję.

ROZDZIAŁ II

Procedura przyznawania Patronatu

§ 5

 1. Organizator przedsięwzięcia występuje z wnioskiem o przyznanie Patronatu Starosty na 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w  Radomiu.
 2. Złożenie wniosku o przyznanie Patronatu Starosty w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem nie powoduje odmowy przyznania patronatu, ale może spowodować odmowę wsparcia rzeczowego ze względu na zbyt krótki czas na przeprowadzenie procedury zakupu.  
 3. Wzór wniosku o którym mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Radomskiego.
 4. Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami (program, regulamin itp.), powinien być dostarczony w wersji papierowej do Starostwa Powiatowego w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom lub w wersji elektronicznej do Wydziału Promocji i Rozwoju, e- mail: promocja@spradom.eu
 5. O przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu Wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony (np. konieczność uzupełnienia informacji, dokumentów i inne).
 6. Zakres udzielanego wsparcia, w oparciu o opinię wydziału merytorycznego, ustalany jest indywidualnie dla każdego wydarzenia.

§ 6

 1. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest w szczególności do:
 2. umieszczenia herbu bądź logotypu promocyjnego Powiatu Radomskiego w miejscu przedsięwzięcia oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych (plakatach, ulotkach, reklamach, zaproszeniach itp.), a w przypadku wydarzeń utworzonych w mediach społecznościowych, oznaczenia strony @Powiat Radomski wśród patronów lub współorganizatorów przedsięwzięcia,
 3. wizualizacji Patronatu poprzez rozmieszczenie w widocznym miejscu nośników reklamy (roll-up, baner, flaga lub inne), które są do odbioru w godzinach pracy Starostwa Powiatowego, w Wydziale Promocji i Rozwoju, przy ul. T. Mazowieckiego 7 w Radomiu, 
 4. słownego poinformowania uczestników, w trakcie przedsięwzięcia, o objęciu Patronatem Starosty.
 5. Projekty materiałów informacyjno-promocyjnych z propozycjami umieszczenia herbu lub logotypu promocyjnego Powiatu, treść i forma wizualizacji Patronatu Starosty podlegają konsultacji i ostatecznej akceptacji Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Radomiu.
 6. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem, zobowiązuje się do przesłania na adres email: promocja@spradom.eu w ciągu 14 dni od zakończenia przedsięwzięcia pisemnej informacji z wydarzenia wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą wizualizację Patronatu (umieszczenie znaków promocyjnych powiatu w miejscu odbywania imprezy oraz na innych materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących wydarzenia).
 7. W momencie otrzymania Patronatu organizator przekazuje prawo do nieodpłatnego wykorzystania przekazanych materiałów w działaniach promocyjnych realizowanych przez Powiat Radomski, na wszelkich polach eksploatacji m.in.: na stronie internetowej Powiatu www.radompowiat.pl, w mediach, mediach społecznościowych i prasie.
 8. Organizator zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych zgód/pozwoleń na realizację przedsięwzięcia  oraz z zakresu przetwarzanych i udostępnianych danych osobowych.
 9. Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie Patronatu Starosty należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Radomiu oraz niniejszym Regulaminem.
 10. Niewywiązanie się ze zobowiązań zawartych w § 6 może stanowić podstawę do odmowy przyznania Patronatu Starosty w przyszłości nad tym samym lub innym przedsięwzięciem.

Rozdział III

Odebranie Patronatu Starosty

§ 7

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może odebrać przyznany uprzednio Patronat. O odebraniu Patronatu organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.
 2. Odebranie Patronatu Starosty nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia przyznanego Wnioskodawcy.
 3. Powiat nie refunduje kosztów poniesionych na organizację przedsięwzięcia, po dostarczeniu Wnioskodawcy informacji o odebraniu Patronatu Starosty.


Więcej