Budownictwo

mgr Sylwia Pietrasiewicz Dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury Więcej

Organem administracji architektoniczno-budowlanej  w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane jest Starosta Radomski. W Starostwie Powiatowym w Radomiu, zgodnie  z regulaminem organizacyjnym, sprawy z zakresu ustawy prawo budowlane załatwia Wydział Budownictwa i Architektury.

Wydział nie posiada oddziałów i jednostek podległych.

Do zakresu działania wydziału należą  sprawy wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane  t .j. Dz.U.2016. 290   odnośnie budowy, utrzymania i rozbiórki wszelkich obiektów budowlanych, w tym dróg publicznych (oprócz dróg wojewódzkich i krajowych), z wyłączeniem spraw, które w ustawie zostały powierzone wojewodzie.

Nie wszyscy wiedzą o tym, że w sprawach realizacji inwestycji budowlanej i zasadach jej realizacji – zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199) decyduje wyłącznie wójt / burmistrz  poprzez wydanie decyzji ustalającej  warunki zabudowy (w przypadku braku obowiązującego na  danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Uchwalony i ogłoszony plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego i stanowi podstawę wszelkich działań inwestycyjnych na danym terenie. Postępowanie  zatem dotyczące  budowy jest postępowaniem  niejako dwuetapowym.

Brak posiadania przez inwestora ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzonej inwestycji bądź niezgodność jej z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego powoduje brak możliwości udzielenia pozwolenia na budowę przez starostę.

Pełną informację o  sprawach  z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej  potencjalny inwestor może uzyskać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu jak i  bezpośrednio  w wydziale  w godzinach  pracy. tj.  od  wtorku do czwartku w godzinach od 7.30-15.30, poniedziałek od 8.00 – 16.00 ,piątek  od 7.00 – 15.00. Wydział Budownictwa i Architektury  posiada opracowane  druki  niezbędne do spraw, stanowią one ułatwienie dla  inwestorów. Są to druki  opracowane i zatwierdzone rozporządzeniami  przez ustawodawcę , jak i druki opracowane  w wydziale. Wszystkie druki są dostępne poprzez stronę internetową  starostwa. Wydział Budownictwa i Architektury stara się załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Pracownicy przejawiają duże zaangażowanie wobec wszystkich petentów. W okresie wiosna –lato, jak i jesień – zima  ostatnio nie ma różnicy w ilości spraw wpływających do wydziału. Jest faktem, że za stronę merytoryczną rozwiązań projektowych odpowiada  projektant, ale  to organ administracji architektoniczno-budowlanej zobligowany jest przepisem prawa budowlanego, sprawdzić przedłożony projekt pod względem kompletności. A zdarza się i to nader często ,że przedłożony do zatwierdzenia projekt zawiera szereg nieprawidłowości, które skutkują nałożeniem  na  inwestora obowiązku ich usunięcia.   Obowiązek ten  jest formą postanowienia, które określa termin wykonania.  W takim przypadku   następuje wydłużenie terminu  załatwienia sprawy nie  z winy  organu lecz z winy inwestora.

Starosta Radomski  załatwia   sprawy  z zakresu  administracji architektoniczno-budowlanej z terenu miasta, miast gmin i gmin  ogółem 13 jednostek  tj.

Miasto Pionki, Miasto Gmina Iłża, Miasto Gmina Skaryszew, Gmina Jastrząb, Gmina Jedlnia – Letnisko, Gmina Jedlińsk, Gmina Gózd, Gmina Kowala, Gmina Pionki, Gmina Przytyk, Gmina Wierzbica, Gmina Wolanów, Gmina Zakrzew.

Aktualności

Wybierz zakres spraw

E-budownictwo

Oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym.