Zdrowie i Sprawy Społeczne

Joanna Czerwińska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Więcej

Zadania:

I.   w zakresie spraw ochrony zdrowia:

 1. nadzór nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej,
 2. przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji Zakładów Opieki Zdrowotnej,
 3. przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu o utworzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Iłży i w Pionkach,
 4. promocja ochrony zdrowia oraz współpraca z instytucjami w zakresie zwalczani chorób zakaźnych,
 5. kontrola nad kierowaniem oraz przedłużaniem pobytu pacjentów w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Iłży i w Pionkach,
 6. ustalanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji oraz kosztów przejazdów do Zakładów Opieki Zdrowotnej osób podlegających przymusowemu leczeniu lub przymusowym badaniom,
 7. powoływanie na wniosek inspektora sanitarnego osób wykonujących zawody medyczne, a także osób o innych kwalifikacjach zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej do pracy przy zwalczaniu epidemii,
 8. przygotowywanie informacji do opracowania Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego,
 9. przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,
 10. przygotowywanie procedur i dokumentów związanych z ogłoszeniem konkursu na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego zastępcy,

II.   w zakresie spraw społecznych:

 1. powoływanie innych niż lekarze osób do stwierdzania zgonu i jego przyczyny,
 2. organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 3. kancelaryjno-biurowa obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego,
 4. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Policją, Strażą Pożarną, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz szkołami w zakresie utrzymania bezpieczeństwa na terenie powiatu Radomskiego w ramach koordynowanego Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego pn. „Bezpieczny Powiat Radomski”,
 5. Koordynacja Karty Praw Rodziny Powiatu Radomskiego.

Aktualności

Programy

Szpitale Powiatu Radomskiego

Informacje o szpitalach powiatowych w Iłży oraz Pionkach.

Koperta Życia

Powiatowy program wsparcia w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dla seniorów i osób chorych.

Kampania Zdrowia Psychicznego

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego.

Program Bezpieczny Powiat

Jego celem jest m.in. zapobieganie przestępczości oraz zjawiskom patologicznym.

Ważne odnośniki