Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe

 • Zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

  16.12.2021

 • Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia

  08.07.2021

  W dniu 31 marca 2021 r. Powiat Radomski otrzymał 14.538.186,11 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku
  w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap II i III Są to środki przyznane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, złożonego w drugim naborze.

  Nazwa funduszu:

  Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  Nazwa projektu:

  „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap II i III

  Wartość dofinansowania ze środków RFIL: 14 538 186,11,- zł.

  Całkowita wartość zadania: 45 744 486,08 zł.*

  Planowany okres realizacji: lipiec 2020 r. – grudzień 2022 r.

  Opis projektu:

  • cel: kompleksowa poprawa stanu infrastruktury medycznej (ogólnodostępnej) w powiecie radomskim – zarówno w odniesieniu do bazy lokalowej (budowa drugiego nowoczesnego pawilonu oraz modernizacja i rewitalizacja istniejącego budynku), jak i wyposażenia (zakup nowych urządzeń i wyposażenia medycznego) SPZZOZ w Pionkach,
  • grupy docelowe: mieszkańcy gmin pow. radomskiego oraz: kozienickiego, zwoleńskiego (woj. mazowieckie), ryckiego i puławskiego (woj. lubelskie). Potencjalna populacja objęta opieką to ok. 150.000 osób,
  • zakres rzeczowy: budowa pawilonu zachowawczego (dla oddziałów zachowawczych szpitala: wewnętrznego i rehabilitacji) oraz modernizacja i rewitalizacja istniejącego budynku (dla laboratorium med. i administracji), zakup sprzętu i pierwszego wyposażenia. Jednocześnie w ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana infrastruktura towarzysząca: tereny zielone, funkcjonalne pieszo-jezdne ciągi komunikacyjne, zwiększenie liczby miejsc parkingowych itp.

  *kwota ostateczna będzie znana po rozstrzygnięciach przetargowych

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kowali na drogach nr 3564W Radom – Augustów – Kowala – Parznice, 3559W Młodocin – Kowala, 3557W Kowala – Ruda Wielka – Wierzbica

  23.06.2022

  Kwota dofinansowania: 800 000,00 zł                                  

  Wartość zadania: 3 283 116,00 zł

  Krótki opis zadania:

  Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i polega na rozbudowie drogi powiatowej nr 3564W Radom – Augustów – Kowala – Parznice w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w m. Kowala.

  • Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
  • Etap II – wykonanie robót budowlanych i montażowych, w tym:
  • budowa skrzyżowania 5-cio wlotowego typu rondo o średnicy 35 m,
  • przebudowa odcinków dróg publicznych w rejonie ronda na odcinku do 100 m,
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • budowa kanału technologicznego,
  • przebudowa istniejących zjazdów,
  • przebudowa oświetlenia drogowego,
  • budowa doświetlenia przejść dla pieszych,
  • przebudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu.

  Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Pionkach na Alei Jana Pawła II na drodze nr 3523W Jedlnia – Sokoły – Pionki

  23.06.2022

  Kwota dofinansowania: 32 000 zł                                             Wartość zadania: 164 963,79 zł

  Krótki opis zadania:

  Przebudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia – Sokoły – Pionki w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych na Alei Jana Pawła II w Pionkach, polegająca na:

  • wykonaniu wyniesionego przejścia dla pieszych,
  • wdrożeniu projektu zmiany organizacji ruchu.

  Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Słupicy na drodze nr 3524W Jedlnia Letnisko – Czarna

  23.06.2022

  Kwota dofinansowania: 64 000,00 zł

  Wartość zadania: 525 710,79 zł

  Krótki opis zadania:

  Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko – Czarna w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w m. Słupica.

  • Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej  wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
  • Etap II – wykonanie robót budowlanych i montażowych, w tym:
  • budowa chodnika, wzmocnienie i poszerzenie jezdni na odcinku długości 100 m,
  • instalacja doświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego hybrydowo wraz z aktywnym oznakowaniem przejścia,
  • wdrożenie projektu zmiany organizacji ruchu.

  Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jastrzębi na drodze nr 1715W Brzóza – Radom

  23.06.2022

  Kwota dofinansowania: 184 008,00 zł                                      Wartość zadania: 230 010,00 zł

  Krótki opis zadania:

  Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1715W Brzóza – Radom w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w m. Jastrzębia.

  • Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
  • Etap II – wykonanie robót budowlanych i montażowych, w tym:
  • budowa odcinka chodnika, stanowiącego dojście od istniejącego chodnika do wyznaczonego przejścia dla pieszych na szerokości zatoki postojowej wraz z zieleńcami,
  • montaż doświetlenia przejścia dla pieszych,
  • instalacja doświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego hybrydowo wraz z aktywnym oznakowaniem przejścia, wdrożenie projektu zmiany organizacji ruchu.

  Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg