Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe

 • Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży

  06.06.2023

  „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży”.
  Źródło dofinansowania: 
  budżet Ministerstwa Obrony Narodowej.
  Wartość dofinansowania: 
  177 892,00 zł.
  Wkład własny Powiatu Radomskiego: 
  47 288,00 zł.
  Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 
  225 180,00 zł.
  Planowany okres realizacji zadania: 
  czerwiec – grudzień 2023 r
  Opis zadania:
  cel: zwiększenie dostępności do infrastruktury strzelniczej w powiecie radomskim;
  grupa docelowa: młodzież szkół ponadpodstawowych, członkowie organizacji proobronnych, dorośli mieszkańcy Iłży i sąsiednich gmin;
  charakterystyka wirtualnej strzelnicy:
  działanie
   - w oparciu o wirtualną rzeczywistość, z wykorzystaniem laserowych symulatorów (replik) broni; możliwość  prowadzenia szkolenia strzeleckiego i wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc dla uczestników w liczbie od 1 do 4, z wykorzystaniem różnych rodzajów broni w tym samym czasie, np. czterech ćwiczących, strzelających jednocześnie z karabinu i/lub pistoletu;
  na wyposażeniu
   - po cztery bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) karabinków i pistoletów z funkcją wyzwalania strzału; symulowanie strzału cechuje: realistyczna obsługa manualna repliki oraz działania mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i zjawiska odrzutu, a także jednoznaczna rozpoznawalność przez system informatyczny zarówno strzałów w ogniu pojedynczym, jak i seryjnym.

 • Rozbudowa drogi powiatowej 3517W Wojciechów – Kozłów – Rajec Szlachecki wraz z budową ścieżki rowerowej

  11.04.2023

  Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  Kwota dofinansowania: 5 261 417,25 zł

  Całkowita wartość inwestycji: 10 522 834,50 zł

  Krótki opis zadania:

  Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku długości 5 034,58 m od km 0+003,70 do km 5+038,28 na terenie gminy Jastrzębia , obejmuje między innymi:

  • poszerzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m wraz ze wzmocnieniem istniejącej konstrukcji nawierzchni,
  • wykonanie chodnika,
  • wykonanie ciągu pieszo-rowerowego
  • wykonanie ścieżki rowerowej
  • wykonanie obustronnych poboczy umocnionych kruszywem,
  • rozbudowę 4 skrzyżowań
  • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • wykonanie odwodnienia drogi,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • Budowa amfiteatru, miniobserwatorium oraz łącznika między szkołą a internatem na terenie Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach

  25.11.2022

  Nazwa funduszu:

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - 2 209 162,00 zł.

  Wkład własny Powiatu Radomskiego: 613 688,00 zł.

  Całkowita wartość zadania: 2 822 850,00 zł.

  Planowany okres realizacji: listopad 2022 r. – grudzień 2023 r.

  Opis projektu:

  • cel:  zwiększenie dostępności oraz poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej na terenach popegeerowskich w powiecie radomskim, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez budowę amfiteatru, miniobserwatorium astronomicznego oraz łącznika między szkołą a internatem ZSiP w Chwałowicach;
  • zakres rzeczowy:
   • termomodernizacja budynków;
   • wewnętrzne prace modernizacyjne;
   • budowa łącznika z dostosowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
   • budowa amfiteatru wraz z montażem wyposażenia;
   • budowa miniobserwatorium astronomicznego wraz z montażem teleskopu i modelu układu słonecznego.
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 3547W Iłża – Antoniów wraz z budową ścieżki rowerowej

  12.08.2022

  Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  Kwota dofinansowania: 2 361 371,03 zł

  Całkowita wartość inwestycji: 4 723 270,58 zł

  Krótki opis zadania:

  Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku długości 2 654,50 m od km 0+867,70 do km 3+522,20 na terenie miasta i gminy Iłża, obejmuje między innymi:

  • poszerzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej do szerokości 6 m,
  • wykonanie chodnika,
  • wykonanie ciągu pieszo-rowerowego
  • wykonanie ścieżki rowerowej
  • wykonanie obustronnych poboczy umocnionych kruszywem,
  • rozbudowę 2 skrzyżowań
  • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • wykonanie odwodnienia drogi,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kowali na drogach nr 3564W Radom – Augustów – Kowala – Parznice, 3559W Młodocin – Kowala, 3557W Kowala – Ruda Wielka – Wierzbica

  23.06.2022

  Kwota dofinansowania: 800 000,00 zł                                  

  Wartość zadania: 3 906 298,29 zł

  Krótki opis zadania:

  Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i polega na rozbudowie drogi powiatowej nr 3564W Radom – Augustów – Kowala – Parznice w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w m. Kowala.

  • Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
  • Etap II – wykonanie robót budowlanych i montażowych, w tym:
  • budowa skrzyżowania 5-cio wlotowego typu rondo o średnicy 35 m,
  • przebudowa odcinków dróg publicznych w rejonie ronda na odcinku do 100 m,
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • budowa kanału technologicznego,
  • przebudowa istniejących zjazdów,
  • przebudowa oświetlenia drogowego,
  • budowa doświetlenia przejść dla pieszych,
  • przebudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu.

  Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Pionkach na Alei Jana Pawła II na drodze nr 3523W Jedlnia – Sokoły – Pionki

  23.06.2022

  Kwota dofinansowania: 32 000 zł                                             Wartość zadania: 164 963,79 zł

  Krótki opis zadania:

  Zadanie zostało zrealizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia – Sokoły – Pionki w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych na Alei Jana Pawła II w Pionkach, w tym:

  • wykonaniu wyniesionego przejścia dla pieszych,
  • wdrożeniu projektu zmiany organizacji ruchu.

  Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)