Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany (II etap)

  16.05.2024

  Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany (II etap)”realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

  Rozbudowa drogi obejmuje swym zakresem odcinek o długości 1,73 km od km 7+100 do km 8+830, na terenie gminy Kowala i Skaryszew, obejmuje między innymi:

  • poszerzenie jezdni do szer. 7,0 m;
  • wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni do 115 kN/oś;
  • budowę ścieżki rowerowej lub ścieżki pieszo-rowerowej;
  • budowę chodnika na odc. dł. 655 m
  • budowę kanału technologicznego;
  • umocnienie poboczy;
  • odwodnienie drogi, w tym: budowę kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego i rowów odwadniających;
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

  DOFINANSOWANIE:              8 326 485,03 zł

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ:    9 251 650,03 zł

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

  11.07.2023

  Powiat Radomski uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, w kwocie 18 000 zł.

  W programie udział biorą następujące szkoły: Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży, Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami przedszkolnymi w  Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach oraz Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach.

  Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz lektur szkolnych, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

 • „Poznaj Polskę”- edycja 2023

  11.07.2023

  Powiat Radomski uzyskał wsparcie finansowe na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”- edycja 2023, w kwocie 53 109,60zł.

  Dzięki pozyskanym środkom uczniowie następujących szkół: Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałami przedszkolnymi w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy odwiedzą priorytetowe obszary edukacyjne wskazane przez Ministra Edukacji i Nauki takie jak: Gdańsk, Krzyżtopór, Sandomierz, Malbork, Św. Krzyż, Kozłówka, Lublin.

  Z dofinansowania skorzysta 256 uczniów kształcących się w szkołach prowadzonych przez Powiat Radomski.

 • Program „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” – Moduł II w ramach Funduszu Solidarnościowego

  14.06.2023

  Nazwa funduszu: Fundusz Solidarnościowy.

  Nazwa programu: Centra opiekuńczo-mieszkalne.

  Nazwa zadania: Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach w 2023 roku.

  Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 1 061 280,00 zł.

  Wkład własny Powiatu Radomskiego: 997 607,00 zł.

  Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 2 058 887,00 zł.

  Planowany okres realizacji zadania: 01 styczeń 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

  Opis projektu:

  • cel: zwiększenie dostępności dla dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym do świadczonych na terenie powiatu radomskiego wysokiej jakości całodobowych i dziennych usług: zamieszkiwania, opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej oraz kompetencji poznawczych i społecznych, poprzez funkcjonowanie PCOM w Krzyżanowicach k. Iłży – z 8 miejscami pobytu całodobowego oraz 15 miejscami pobytu dziennego;
  • grupa docelowa: mieszkańcy PCOM to dorosłe osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
  • charakterystyka funkcjonującej ośrodka wsparcia:

  PCOM w Krzyżanowicach, które rozpoczęło działalność od 1 stycznia 2023 roku jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu z miejscami całodobowymi okresowego pobytu dla 23 dorosłych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

  15 osób korzysta ze wsparcia placówki w formie pobytu dziennego - w wymiarze 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), zaś 8 osób otrzymuje wsparcie w formie całodobowego zamieszkania przez 7 dni w tygodniu. Placówka zapewnia mieszkańcom wyżywienie (śniadania i obiady - dla osób korzystających z pobytu dziennego; śniadania, obiady i kolacje - dla osób zamieszkujących całodobowo), a także codzienny transport osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Centrum oraz z Centrum do miejsca zamieszkania.

  Poza usługami dziennego pobytu /zamieszkiwania całodobowego, dla osiągnięcia w pracy z poszczególnymi osobami niepełnosprawnymi wyznaczonych celów, placówka prowadzi postępowanie wspierające w oparciu o indywidualne plany korzystania z usług Centrum, które obejmą indywidualne lub grupowe treningi, rozwój zainteresowań, poradnictwo psychologiczne, zajęcia ogólnousprawniające w oparciu o bazę rehabilitacyjną PCOM.

 • Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży

  06.06.2023

  „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży”.
  Źródło dofinansowania: 
  budżet Ministerstwa Obrony Narodowej.
  Wartość dofinansowania: 
  177 892,00 zł.
  Wkład własny Powiatu Radomskiego: 
  47 288,00 zł.
  Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 
  225 180,00 zł.
  Planowany okres realizacji zadania: 
  czerwiec – grudzień 2023 r
  Opis zadania:
  cel: zwiększenie dostępności do infrastruktury strzelniczej w powiecie radomskim;
  grupa docelowa: młodzież szkół ponadpodstawowych, członkowie organizacji proobronnych, dorośli mieszkańcy Iłży i sąsiednich gmin;
  charakterystyka wirtualnej strzelnicy:
  działanie
   - w oparciu o wirtualną rzeczywistość, z wykorzystaniem laserowych symulatorów (replik) broni; możliwość  prowadzenia szkolenia strzeleckiego i wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc dla uczestników w liczbie od 1 do 4, z wykorzystaniem różnych rodzajów broni w tym samym czasie, np. czterech ćwiczących, strzelających jednocześnie z karabinu i/lub pistoletu;
  na wyposażeniu
   - po cztery bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) karabinków i pistoletów z funkcją wyzwalania strzału; symulowanie strzału cechuje: realistyczna obsługa manualna repliki oraz działania mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i zjawiska odrzutu, a także jednoznaczna rozpoznawalność przez system informatyczny zarówno strzałów w ogniu pojedynczym, jak i seryjnym.

 • Rozbudowa drogi powiatowej 3517W Wojciechów – Kozłów – Rajec Szlachecki wraz z budową ścieżki rowerowej

  11.04.2023

  Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  Kwota dofinansowania: 5 261 417,25 zł

  Całkowita wartość inwestycji: 10 522 834,50 zł

  Krótki opis zadania:

  Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku długości 5 034,58 m od km 0+003,70 do km 5+038,28 na terenie gminy Jastrzębia , obejmuje między innymi:

  • poszerzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m wraz ze wzmocnieniem istniejącej konstrukcji nawierzchni,
  • wykonanie chodnika,
  • wykonanie ciągu pieszo-rowerowego
  • wykonanie ścieżki rowerowej
  • wykonanie obustronnych poboczy umocnionych kruszywem,
  • rozbudowę 4 skrzyżowań
  • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • wykonanie odwodnienia drogi,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,