Projekty ze środków budżetu państwa

 • Zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

  16.12.2021

 • Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia

  08.07.2021

  W dniu 31 marca 2021 r. Powiat Radomski otrzymał 14.538.186,11 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku
  w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap II i III Są to środki przyznane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, złożonego w drugim naborze.

  Nazwa funduszu:

  Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  Nazwa projektu:

  „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap II i III

  Wartość dofinansowania ze środków RFIL: 14 538 186,11,- zł.

  Całkowita wartość zadania: 45 744 486,08 zł.*

  Planowany okres realizacji: lipiec 2020 r. – grudzień 2022 r.

  Opis projektu:

  • cel: kompleksowa poprawa stanu infrastruktury medycznej (ogólnodostępnej) w powiecie radomskim – zarówno w odniesieniu do bazy lokalowej (budowa drugiego nowoczesnego pawilonu oraz modernizacja i rewitalizacja istniejącego budynku), jak i wyposażenia (zakup nowych urządzeń i wyposażenia medycznego) SPZZOZ w Pionkach,
  • grupy docelowe: mieszkańcy gmin pow. radomskiego oraz: kozienickiego, zwoleńskiego (woj. mazowieckie), ryckiego i puławskiego (woj. lubelskie). Potencjalna populacja objęta opieką to ok. 150.000 osób,
  • zakres rzeczowy: budowa pawilonu zachowawczego (dla oddziałów zachowawczych szpitala: wewnętrznego i rehabilitacji) oraz modernizacja i rewitalizacja istniejącego budynku (dla laboratorium med. i administracji), zakup sprzętu i pierwszego wyposażenia. Jednocześnie w ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana infrastruktura towarzysząca: tereny zielone, funkcjonalne pieszo-jezdne ciągi komunikacyjne, zwiększenie liczby miejsc parkingowych itp.

  *kwota ostateczna będzie znana po rozstrzygnięciach przetargowych

 • „Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży”

  29.10.2021

  Powiat Radomski otrzymał dotację celową z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 3.017.000,- ,-zł. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży.

  Całkowity koszt zakupu w/w sprzętu medycznego wynosi: 4 404 076,66 zł, z czego:

  •             3.017.000,00 zł. dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa

  •             1 039 154,00 zł. wkład własny powiatu radomskiego

  •             347 922,66 zł. wkład własny SPZZOZ – Szpital w Iłży

 • Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (PCOM) w Krzyżanowicach ze środków Funduszu Solidarnościowego

  26.10.2021

  Nazwa funduszu: Fundusz Solidarnościowy.

  Nazwa programu: Centra opiekuńczo-mieszkalne.

  Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (PCOM) w Krzyżanowicach.

  Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 2 982 076,20 zł.

  Wkład własny Powiatu Radomskiego: 1 256 538,89 zł.

  Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 4 238 615,09 zł.

  Planowany okres realizacji zadania: wrzesień 2020 r. – maj 2022 r.

  Opis projektu:

  • cel: zwiększenie dostępności dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym do świadczonych na terenie powiatu radomskiego wysokiej jakości całodobowych i dziennych usług: zamieszkiwania, opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej oraz kompetencji poznawczych i społecznych, poprzez utworzenie PCOM w Krzyżanowicach k. Iłży – z 8 miejscami pobytu całodobowego oraz 15 miejscami pobytu dziennego;
  • grupa docelowa: mieszkańcy PCOM to dorosłe osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
  • charakterystyka projektowanego budynku PCOM w Krzyżanowicach k. Iłży:
   • budynek: wolnostojący, murowany, parterowy, o pow. całkow. ok 727 m2, wkomponowany w istniejącą zabudowę Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i obiekty towarzyszące DPS, z wyodrębnieniem przestrzennym oraz funkcjonalno–użytkowym, zaprojektowany w technologii tradycyjnej, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
   • w części dziennej budynku m.in.: pracowanie artystyczna i kulinarna, sala ćwiczeń, pokój wypoczynkowy, jadalnia; w części mieszkalnej m.in.: 8 jednoosobowych pokoi - każdy z łazienką przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym z ograniczoną sprawnością ruchową, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 15 m2;
   • w ramach zagospodarowania terenu m.in.: budowa ciągów komunikacji pieszej i jezdnej, miejsc parkingowych, urządzenie terenów zielonych oraz elementów tzw. małej architektury (ogrodowej).
 • Budowa wirtualnej strzelnicy przy Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach

  19.10.2021
  • Źródło dofinansowania: budżet Ministerstwa Obrony Narodowej
  • Nazwa zadania: „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń”.
  • Wartość dofinansowania ze środków budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej: 145 741,00 zł.
  • Wkład własny Powiatu Radomskiego: 81 979,00 zł.
  • Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 227 720,00 zł.
  • Planowany okres realizacji zadania: lipiec – grudzień 2021 r.
  • Opis zadania:
  • cel: zwiększenie dostępności do infrastruktury strzelniczej w powiecie radomskim;
  • grupa docelowa: młodzież szkół ponadpodstawowych, dorośli mieszkańcy Pionek i sąsiednich gmin;
  • charakterystyka wirtualnej strzelnicy:
  • działanie - w oparciu o wirtualną rzeczywistość, z wykorzystaniem laserowych symulatorów (replik) broni;
  • możliwość prowadzenia szkolenia strzeleckiego i wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc dla uczestników w liczbie od 1 do 4, z wykorzystaniem różnych rodzajów broni w tym samym czasie, np. czterech ćwiczących, strzelających jednocześnie z karabinu i/lub pistoletu;
  • na wyposażeniu - po cztery bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) karabinków i pistoletów z funkcją wyzwalania strzału; symulowanie strzału cechuje: realistyczna obsługa manualna repliki oraz działania mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i zjawiska odrzutu, a także jednoznaczna rozpoznawalność przez system informatyczny zarówno strzałów w ogniu pojedynczym, jak i seryjnym.
 • Zakup Tomografu Komputerowego i aparatu Rtg oraz dostawa sprzętu stanowiącego pierwsze wyposażenie pawilonu zabiegowego dla SPZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej

  27.09.2021

  Powiat Radomski otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.201.785,-zł. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup Tomografu Komputerowego i aparatu Rtg oraz dostawa sprzętu stanowiącego pierwsze wyposażenie pawilonu zabiegowego dla SPZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich –Pary Prezydenckiej”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I.

  Całkowity koszt zakupu w/w sprzętu medycznego wynosi: 7.936.649,95 zł, z czego:

  •             4.201.785,- zł. dotacja celowa z budżetu państwa

  •             3.651.979,- zł. wkład własny powiatu radomskiego

  •             82.885,95 zł. wkład własny SPZZOZ w Pionkach

  Data dodania: 27.09.2021 r.