Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe

 • Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

  01.06.2022

  Nazwa funduszu:

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 5 000 000,00 zł.

  Planowany wkład własny Powiatu Radomskiego: 6 016 866,78 zł.

  Przewidywana całkowita wartość zadania: 11 016 866,78 zł.

  Planowany okres realizacji: grudzień 2022 r. – październik 2023 r.

  Opis projektu:

  • cel: zwiększenie dostępności i poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w powiecie radomskim poprzez kompleksową modernizację głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • zakres rzeczowy:
  • modernizacja dachu,
  • budowa szybu windy oraz zakup i montaż urządzenia,
  • termomodernizacja budynku,
  • modernizacja kotłowni,
  • wewnętrzne prace modernizacyjne,
  • zakup podstawowego wyposażenia.
 • Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej

  01.06.2022

  Nazwa funduszu:

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 9 320 865,00 zł.

  Planowany wkład własny Powiatu Radomskiego: 1 840 306,00 zł.

  Przewidywana całkowita wartość zadania: 11 161 171,00 zł.

  Planowany okres realizacji: październik 2022 r. – wrzesień 2023 r.

  Opis projektu:

  • cel: wsparcie procesu społeczno-przestrzennej rewitalizacji obszarów kryzysowych na terenie miasta Pionki poprzez nadanie nowej funkcji użytkowej oraz modernizację zdegradowanej zabudowy SPZZOZ;
  • zakres rzeczowy:
  • modernizacja budynku po oddziale chirurgicznym i bloku operacyjnym w celu adaptacji do nowych funkcji użytkowych,
  • przebudowa szpitalnej apteki w celu dostosowania do obowiązujących standardów i wymogów Nadzoru Farmaceutycznego.
 • Wdrożenie cyfrowego systemu komunikacji społecznej i zarządzania oświatą w powiecie radomskim

  01.06.2022

  Nazwa funduszu:

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 4 410 000,00 zł.

  Wkład własny Powiatu Radomskiego: 683 999,98 zł.

  Całkowita wartość zadania: 5 093 999,98 zł.

  Planowany okres realizacji: maj 2022 r. – lipiec 2022 r.

  Opis projektu:

  • cel: wdrożenie spójnego, kompleksowego systemu wymiany informacji, usług wewnątrzdministracyjnych A2A niezbędnych do optymalnego i efektywnego funkcjonowania e-usług w powiecie radomskim;
  • zakres rzeczowy:
  • system skierowany do mieszkańców, związany z usługami edukacyjnymi A2C:
   • systemy rekrutacyjne,
   • aplikacje przedszkolne,
   • dzienniki elektroniczne,
   • usługi administracyjno-urzędowe zapewniające pełne bezpieczeństwo przetwarzanych danych, możliwość zdalnego załatwienia spraw;
  • internetowa TV powiatowa.
 • Rozbudowa ul. Spacerowej i ul. Polnej wraz z budową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra w mieście Pionki

  01.03.2022

  Zakres zadania obejmuje w szczególności:

  • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni szerokości 6 m,
  • wykonanie pobocza,wykonanie chodnika,
  • budowę ciągu pieszo-rowerowego,
  • wykonanie zatoki postojowej,
  • przebudowę istniejących zjazdów,
  • przebudowę odwodnienia wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej,
  • oznakowanie pionowe i poziome,
  • rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego,
  • wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi.
  Wartość dofinansowaniaWartość zadania
  Dofinansowano ze środków budżetu państwa – rezerwa subwencji ogólnej3 197 316,006 425 026,11
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów

  21.01.2022

  Rozbudowa drogi powiatowej na dwóch odcinkach o łącznej Rozbudowa drogi powiatowej na dwóch odcinkach o łącznej długości 4 865,94 m: odcinek długości 1 900 m na terenie gminy Zakrzew oraz odcinek długości 2 965,94 m na terenie gminy Jedlińsk:

  • wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szer. 6,0 m,
  • budowę ciągu pieszo-rowerowego szer. 3,0 m,
  • wykonanie poboczy umocnionych kruszywem,
  • wykonanie odwodnienia drogi,
  • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
  Kwota dofinansowaniaWartość zadania
  Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)7 092 003,0810 280 247,95
 • Przebudowa drogi powiatowej Zakrzew – Wolanów -Augustów (I etap)

  21.01.2022

  Przebudowa drogi powiatowej Zakrzew – Wolanów – Augustów na dwóch odcinkach o łącznej długości 1 487,65m.

  Odcinek 1 od km 15+287,25 do km 16+539,21 długości 1 251,96 m oraz Odcinek 2 od km 16+552,44 do km 16+788,13 długości 235,69 m, na terenie gminy Kowala, obejmująca między innymi:

  • przebudowę jezdni na odcinkach o łącznej długości 1 487,65m,
  • wykonanie chodnika na odcinkach o łącznej długości 1 490,45 m,
  • wykonanie poboczy umocnionych kruszywem,
  • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • wykonanie odwodnienia drogi,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
  Kwota dofinansowaniaWartość zadania
  Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)1 706 589,132 844 315,23