Projekty ze środków budżetu państwa i państwowe fundusze celowe

 • Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia

  08.07.2021

  W dniu 31 marca 2021 r. Powiat Radomski otrzymał 14.538.186,11 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap II. Są to środki przyznane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, złożonego w drugim naborze.

  Nazwa funduszu:

  Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  Nazwa projektu:

  „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap II.

  Wartość dofinansowania ze środków RFIL: 14 538 186,11,- zł.

  Całkowita wartość zadania: 45 744 486,08 zł.*

  Planowany okres realizacji: lipiec 2020 r. – grudzień 2022 r.

  Opis projektu:

  • cel: kompleksowa poprawa stanu infrastruktury medycznej (ogólnodostępnej) w powiecie radomskim – zarówno w odniesieniu do bazy lokalowej (budowa drugiego nowoczesnego pawilonu oraz modernizacja i rewitalizacja istniejącego budynku), jak i wyposażenia (zakup nowych urządzeń i wyposażenia medycznego) SPZZOZ w Pionkach,
  • grupy docelowe: mieszkańcy gmin pow. radomskiego oraz: kozienickiego, zwoleńskiego (woj. mazowieckie), ryckiego i puławskiego (woj. lubelskie). Potencjalna populacja objęta opieką to ok. 150.000 osób,
  • zakres rzeczowy: budowa pawilonu zachowawczego (dla oddziałów zachowawczych szpitala: wewnętrznego i rehabilitacji) oraz modernizacja i rewitalizacja istniejącego budynku (dla laboratorium med. i administracji), zakup sprzętu i pierwszego wyposażenia. Jednocześnie w ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana infrastruktura towarzysząca: tereny zielone, funkcjonalne pieszo-jezdne ciągi komunikacyjne, zwiększenie liczby miejsc parkingowych itp.

  *kwota ostateczna będzie znana po rozstrzygnięciach przetargowych

 • Rozbudowa ul. Spacerowej i ul. Polnej wraz z budową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra w mieście Pionki

  08.07.2021

  Rozbudowa ul. Spacerowej i ul. Polnej wraz z budową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3522W Pionki - Podgóra w mieście Pionki.

  Zakres zadania obejmował w szczególności: wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni szerokości 6 m,wykonanie pobocza,wykonanie chodnika,budowę ciągu pieszo-rowerowego,wykonanie zatoki postojowej,przebudowę istniejących zjazdów,przebudowę odwodnienia wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej,oznakowanie pionowe i poziome,rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego,wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi.

  Dofinansowano ze środków budżetu państwa – rezerwa subwencji ogólnej.

 • Przebudowa drogi powiatowej Zakrzew – Wolanów – Augustów

  08.07.2021
  Przebudowa drogi powiatowej Zakrzew - Wolanów - Augustów, odcinek długości 1 256,10 m, od km 15+287,25 do km 16+543,35, odcinek długości 293,47 m, od km 16+546,50 do km 16+839,97, na terenie gminy Wolanów, oraz odcinek długości 605 m, od km 16+897,50 do km 17+502,50, odcinek długości 33,78 m, od km 16+863,72 do km 16+897,50, na terenie gminy Kowala.