Sprawy konsumenckie

mgr Sylwia Potera Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Radomiu Więcej

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Radomiu

Mgr Sylwia Potera udziela konsumentom bezpłatnych porad i informacji prawnych w zakresie zgłaszanych problemów w dochodzeniu roszczeń od sprzedawców/usługodawców . Mieszkańcy powiatów radomskiego (bez m. Radomia) mogą zgłaszać swoje problemy codziennie w Biurze Rzecznika w Radomiu (osobiście, telefonicznie, korespondencyjnie) w godzinach pracy Starostwa tj.:

pn od 8.00 – 16.00, wt -cz.  od 7.30 – 15.30, pt. 7.00 – 15.00.

UWAGA! Wszystkie sprawy kierowane do Rzecznika Konsumentów, w tym przesłane drogą elektroniczną powinny zawierać dane adresowe konsumenta/ telefon kontaktowy / adres przedsiębiorcy. Ponadto, do skargi lub wniosku o pomoc należy załączyć kserokopię wszystkich dokumentów dla ustalenia stanu faktycznego i prawnego sprawy.

Do zadań Rzecznika Konsumentów należy :

– udzielanie bezpłatnych informacji i porad w zakresie przysługującym konsumentom praw;

– występowanie na rzecz konsumentów do przedsiębiorców w obronie ich interesów;

– udzielanie pomocy w kierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego ;

–  wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;

– występowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania przeciwko przedsiębiorcom nadużywającym pozycji dominującej na rynku oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

– składanie wniosków o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów.

Aktualności

Instytucje pomocne w dochodzeniu roszczeń z zakresu prawa konsumenckiego

Stały Polubowny Sąd Konsumencki

ul. Sienkiewicza 3

00-015 Warszawa

Tel. 22/827 68 48

e-mail: spsk@wiih.org.pl

Państwowa Inspekcja Handlowa w Warszawie

Delegatura w Radomiu

ul. Żeromskiego 53

26-600 Radom

tel: 48/36 20 430

Federacja Konsumentów

ul. Krukowskiego 1

26 – 600 Radom

Tel. 48/ 363 57 91

e-mail: radom@federacja-konsumentow.org.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK POLSKA)

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Tel: 22/55 60 118

e-mail: info@konsument.gov.pl

Rzecznik Finansowy

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

e-mail: biuro@rf.gov.pl

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. Marcina Flisa
02 – 247 Warszawa
e-mail: kancelaria@ulc.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kacprzaka 18/20

01-211 Warszawa

Wzory pism

Podstawowe Akty Prawne