Stowarzyszenia sportowe i UKS

 • Stowarzyszenia sportowe i Uczniowskie Kluby Sportowe

  Sprawy związane ze stowarzyszeniami sportowymi i UKS są realizowane przez
  Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Radomiu
  (budynek A, I piętro, p. 105, 106)

  Telefon: 48 365 58 01 wew. 153, fax: 48 365 58 07

  Godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 16:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek - 7:00 - 15:00

  OPŁATY ZA
  ZAŚWIADCZENIA (17 zł) I DECYZJE (10 zł)

  Opłata skarbowa
  odbiorca: Urząd Miejski w Radomiu

  numer konta: Pekao SA II/O Radom 52 124032591111001013406544

  Podstawa prawna: USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej

  Więcej
 • Procedura rejestracji klubu sportowego

  Procedura wpisu do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

  1. Forma załatwienia sprawy

  - decyzja administracyjna

  2. Wymagane dokumenty:

  * Wniosek (do pobrania na dole strony).

  * Lista założycieli zawierająca:

  - imię i nazwisko założycieli,

  - datę i i miejsce ich urodzenia,

  - miejsce ich zamieszkania,

  - własnoręczne podpisy.

  * Informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu.

  * Statut Klubu sporządzony w 2 egzemplarzach, który powinien zawierać w szczególności:  

  1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

  2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia,

  3) cele i sposoby ich realizacji,

  4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,

  5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,

  5a) możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,

  6) sposób reprezentowania stowarzyszenia w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia,

  7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

  8) zasady dokonywania zmian statutu,

  9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

  3. Miejsce złożenia dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Radomiu (parter), ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom.

  4. Termin i sposób załatwienia:

  Decyzję o wpisie do ewidencji wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami, w szczególnie trudnych sprawach do 60 dni.

  5. Opłaty:

  1) Wpis, wykreślenie lub zmiany w ewidencji (wydanie decyzji administracyjnej) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej  podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł,

  2) Wydanie zaświadczenia o wpisie stowarzyszenia do ewidencji na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej  podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej powinien być dołączony przez wnioskodawcę do składanego wniosku.

  6. Tryb odwoławczy:

  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Radomskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  7. Odbiór dokumentów

  - przesłanie pocztą za dowodem doręczenia lub odbiór w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Radomiu (p. 105, 106), przez likwidatorów określonych w statucie stowarzyszenia lub likwidatorów określonych  w uchwale o rozwiązaniu klubu/stowarzyszenia.

  Podstawa prawna:

  1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ,

  2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,

  3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

  4) rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych,

  5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej. 

  Więcej
 • Procedura likwidacji klubu sportowego

  1. Forma załatwienia sprawy

  - decyzja administracyjna

  2. Sposoby likwidacji stowarzyszeń kultury fizycznej:

  1) Na podstawie uchwały, podjętej przez walne zebranie członków (zebranie delegatów).

  Likwidatorami są członkowie zarządu, jeżeli statut nie przewiduje inaczej lub w razie braku odpowiednich zapisów statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (delegatów).

  Likwidacja polega na całkowitym zakończeniu działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

  Członkowie klubu sportowego chcą, aby zakończył on swoją działalność powinni na zebraniu członków:

  • sporządzić listę obecności na zebraniu,
  • podjąć uchwałę o przekazaniu majątku
  • podjąć zgodną z zapisami statutu uchwałę o rozwiązaniu klubu,
  • sporządzić protokół z zebrania.

  W uchwale należy określić datę rozwiązania klubu, która zarazem wyznaczy początek jego likwidacji; wskazać cel, na który przeznaczony zostanie majątek likwidowanego podmiotu; można także powołać likwidatora.

  Likwidator powinien:

  • pisemnie zawiadomić Starostę Radomskiego (w terminie 14 dni od podjęcia uchwały)
   o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołączyć protokół z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności,
  • podać do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego
  • sporządzić protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie – archiwizacji dokumentów (protokół podpisują zdający i przejmujący);
  • przygotować listę wierzycieli i dłużników;
  • przystąpić do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
  • tworzyć sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r.
   w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej – jest to stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji;
  • dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych,
  • zawiadomić bank prowadzący obsługę klubu,
  • dokonać niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności,
  • złożyć do Starosty Radomskiego wniosek o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji,  oraz dowód opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji.

  Wymagane od wnioskodawcy dokumenty i załączniki:

  - zawiadomienie o rozpoczęciu likwidacji stowarzyszenia

  -  wniosek o wykreślenie z ewidencji  z informacją o zakończeniu likwidacji;
  -  protokół z walnego zebrania członków (zebrania delegatów);
  -  uchwała o rozwiązaniu;
  -  uchwała o wyznaczeniu likwidatora(ów) (jeżeli jest niezbędna);
  - uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego klubu/stowarzyszenia wraz  z protokołem przekazania majątku;
  -  lista obecności członków zgromadzonych podczas walnego zebrania członków (zebrania delegatów).

  3. Opłaty

  10 zł za wydanie decyzji na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej

  4. Miejsce złożenia wniosku:

  Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
   

  5. Termin i sposób załatwienia

  - przy prawidłowo sporządzonych i kompletnych dokumentach w terminie do 30 dni w formie decyzji administracyjnej, w innych przypadkach według ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

  6. Tryb odwoławczy

  - od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Radomiu za pośrednictwem Starosty Powiatu Radomskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

  7. Odbiór dokumentów

  - przesłanie pocztą za dowodem doręczenia lub odbiór w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Radomiu (p. 105, 106), przez likwidatorów określonych w statucie stowarzyszenia lub likwidatorów określonych  w uchwale o rozwiązaniu klubu/stowarzyszenia.

  Podstawa prawna

  1) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

  2) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,

  3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

  4) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych,

   5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej. 


  Więcej
 • Wnioski do pobrania

  Więcej