UE Kapitał Ludzki – projekty 2014-2020

 • Kapitał Ludzki – projekty 2014-2020

  08.07.2021

  Powiat Radomski w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Iłży otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

  ***

  Lp.Obszar interwencjiNazwa programuForma pomocyTytuł projektuWartość projektu(w PLN)Kwota dofinansowania(w PLN)Zakres projektu
  1.Rynek pracyProgram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwaAktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i w m. Radom (edycja I)10 593 300,0010 593 300,00zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom.Formy wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej, staż, szkolenia, bon na zasiedlenie.
  2.Rynek pracyProgram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwaAktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i w m. Radom (edycja II)21 307 303,4021 307 303,40zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom.Formy wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej, staż, szkolenia, bon na zasiedlenie.
  3.Rynek pracyProgram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwaAktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i w m. Radom (edycja III)21 233 594,8721 233 594,87zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom.Formy wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej, staż, szkolenia, bon na zasiedlenie.
   4.Rynek pracyRegionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwaAktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (edycja I)12 171 78412 171 784aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego, zarejestrowanych w PUP w Radomiu, w szczególności bezrobotnych z grup defaworyzowanych, tj. długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiet oraz zamieszkujących obszary wiejskie. W ramach projektu przewidziano: staże, jednorazowe środki, refundacja doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne.
  5.Rynek pracyRegionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwaAktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (edycja I)15 088 773,4015 088 773,40aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego, zarejestrowanych w PUP w Radomiu, w szczególności bezrobotnych z grup defaworyzowanych, tj. długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiet oraz zamieszkujących obszary wiejskie. W ramach projektu przewidziano: staże, jednorazowe środki, refundacja doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne.
  6.Rynek pracyProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwaSkuteczni940 350799 297Finansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. 
  7.Rynek pracyProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwaCzas na start396 000396 000Indywidualne plany działania, szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, staże.
  8.EdukacjaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwaMój zawód gwarancją sukcesu1 087 700947 400Uczniowie Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach mogli skorzystać z kursów kompetencji, staży kompetencji zawodowych u pracodawcy, konsultacji zawodowych oraz kursów kompetencji zawodowych w nowocześnie wyposażonych pracowniach praktycznej nauki zawodu.
  9.EdukacjaErasmus+Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwaByć zawodowcem, praktyki zagraniczne krokiem do celu434 590434 590Praktyki zawodowe  uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Pionki w Portugalii.
  10.EdukacjaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwaW świecie liczą się tylko zawodowcy409   284347   873W ramach projektu uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach uczestniczyli w nieodpłatnych, pozalekcyjnych zajęciach: zakresu matematyki (40h) i języka polskiego (40h), - językowych z zakresu języka angielskiego zawodowego skierowanych do uczniów kształcących się na kierunku technik logistyk (60h), - warsztatach z doradcą zawodowym (20h), - specjalistycznych zajęciach zawodowych w ramach certyfikacji VCC (uznawanej przez pracodawców na całym świecie):
  11.EdukacjaErasmus+Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwaMobilność, kompetencje, doświadczenie, czyli młodzi Europejczycy na współczesnym rynku pracy358 484358 484Praktyki zawodowe  uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Pionki w Portugalii.
  12.EdukacjaErasmus+Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa„TOT” Talent Or training?100 280100 280Wyjazdy zagraniczne uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Iłży do Hiszpanii, Holandii, Turcji oraz Włoch.
  13.EdukacjaProgram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwaRozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży277 019,92277 019,92Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach.
  14.EdukacjaErasmus+Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwaZnajomość języków drogą do sukcesu144 530,93144 530,93doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli poprzez udział w kursach językowych w kraju i zagranicą, doskonalenie metod nauczania, poszerzenie palety różnorodnych środków dydaktycznych, zastosowanie technologii cyfrowej w nauczaniu oraz udział pracowników szkoły w międzynarodowych kursach i szkoleniach, co umożliwi obserwację procesu uczenia się i nauczania oraz wymianę doświadczeń i wykorzystanie najlepszych praktyk w szkole macierzystej.
  15.EdukacjaPO WER 2014-2020Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwaZapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazow. szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakr. przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system palcówek doskonalenia nauczycieli8 643 195,008 383 195,001. projekt partnerski; Powiat Radomski – partner, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie– lider; 2. Powiat Radomski realizuje w proj. zadania na kwotę 721 905,60 zł.3. Istotą projektu jest prowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie przywództwa edukacyjnego. 
           

  Zestawienie obejmuje projekty, których realizacja była kontynuowana lub rozpoczęła się w roku 2014 i później