Zarząd Powiatu

Więcej

Zarząd Powiatu Radomskiego: Krzysztof Murawski - wicestarosta radomski, Anna Rogulska, Waldemar Trelka - Przewodniczący Zarządu Powiatu, Elżbieta Zasada, Krzysztof Kozera.

Zarząd Powiatu zajmuje się wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, przygotowuje również własne projekty uchwał, jak również zajmuje się wykonywaniem budżetu i gospodarowaniem mieniem powiatu. Zarząd zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Więcej