Aktualności

O rozwoju i finansach powiatu podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu Radomskiego

30.09.2022

We wrześniowej sesji Rady Powiatu, którą otworzył przewodniczący Krzysztof Murawski, wzięło udział 23 z 27 radnych. Najważniejsze tematy były związane z finansami. Przestawiono bowiem informacje o realizacji budżetu powiatu za I półrocze, a także sprawozdania finansowe Powiatowego Instytutu Kultury oraz szpitali powiatowych w Pionkach oraz Iłży. Radni przyjęli również nowy powiatowy program profilaktyczny, dotyczący wykrywania i redukcji nadwagi u dzieci w szkołach podstawowych. Utworzono również nową jednostkę organizacyjną – Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Krzyżanowicach.

W sesji brały udział również Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach oraz Joanna Pionka, dyrektor szpitala w Iłży, a także Renata Metzger, dyrektor Powiatowego Instytutu Kultury. Na początku starosta Waldemar Trelka jak zawsze poinformował radnych o pracy i podjętych decyzjach Zarządu Powiatu. Omówił stan realizowanych inwestycji, a także rozstrzygnięte i planowane przetargi na rozmaite zadania budowlane. Wśród nich znalazł się rozstrzygnięty przetarg na III etap budowy nowego szpitala w Pionkach, czyli rewitalizacja najstarszych budynków, którą zrealizuje radomska firma Arbud Investments, która od początku realizuje tę wielomilionową inwestycję szpitalną.

Zrelacjonował również wydarzenia, które odbywały się w ostatnim miesiącu. Wśród nich była wizyta ambasadorów z 19 państw świata, jak na przykład Chile, Australii, Luksemburga, Indonezji, Egiptu, Filipin, Sri Lanki czy Kuby w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu. Wizyta, która odbywała się na zaproszenie posła Marka Suskiego, miała na celu zaprezentowanie radomskiego lotniska oraz potencjału gospodarczego i turystycznego Powiatu Radomskiego.

– Z kolei podczas gali Nagrody Gospodarczej Lider Regionu, organizowanej przez redakcję „Echa Dnia” odebrałem w państwa imieniu statuetkę Superlidera dla Powiatu Radomskiego. Decyzją kapituły konkursowej otrzymaliśmy to prestiżowe wyróżnienie za „wszechstronny, równomierny rozwój w wielu dziedzinach” – powiedział starosta Trelka.

W niedzielę, 11 września została otwarta powiatowa hala sportowa przy Zespole Szkół w Pionkach. Wydarzeniu towarzyszył turniej koszykówki 3×3 oraz pokazy koszykarzy drużyny Hydrotruck Radom.  – Dziękuję radnym z tego okręgu: Zbigniewowi Dziubasikowi, Janowi Siekowi, Markowi Janeczkowi, Marzenie Murawskiej i Katarzynie Konopskiej. Oni zawsze zabiegają o duże inwestycje powiatowe w tym okręgu, choć powstanie hali to również zasługa wszystkich państwa radnych – dodał włodarz powiatu.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach zaprezentowaliśmy system Empiriusz, czyli wirtualne pracownie chemiczne.

– Jesteśmy wśród pierwszych powiatów w Polsce, które wprowadziły ten system kształcenia, oparty na rzeczywistości wirtualnej. W pracownie Empiriusz wyposażyliśmy wszystkie szkoły powiatowe – powiedział Waldemar Trelka.

Wicestarosta Krzysztof Kozera dopowiedział, że od przyszłego tygodnia wznowi pracę filia Wydziału Geodezji w Iłży. – W ostatnim czasie były tam problemy z obsadą kadrową, ale udało nam się pozyskać osobę z odpowiednim wykształceniem i będzie ona obsługiwać mieszkańców południowej części powiatu – powiedział wicestarosta.

Zobacz zapis transmisji online wrześniowej sesji Rady Powiatu Radomskiego – kliknij w zdjęcie poniżej

Budżet w bardzo dobrej kondycji

Za przyjęciem informacji o realizacji budżetu w I półroczu zagłosowali jednogłośnie wszyscy radni. – Komisja budżetu i finansów oraz pozostałe komisje jednogłośnie wydały pozytywną opinię o realizacji budżetu – powiedział radny Jan Kowalczyk.

W2022 roku powiat realizuje programy i projekty z udziałem środków europejskich o wartości 1,4 miliona złotych, a także programy, projekty i pozostałe zadania o wartości blisko 1,7miliona złotych, a przede wszystkim rozmaite zadania inwestycyjne o wartości 87,8 milionów złotych. Najważniejszą informacją jest fakt, że uzyskane w tym czasie dochody bieżące przewyższały o prawie 23,3 miliony złotych wydatki bieżące.

Jak czytamy w informacji, realizacja budżetu w I półroczu 2022 roku w dużej części przypadła na czas konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy i w związku z tym ogromnej fali uchodźców przybywających do Polski. Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, zaburzenia w globalnym łańcuchu dostaw, wzrost cen surowców i materiałów oraz wysoka niepewność co do rozwoju sytuacji w przyszłości znalazły odzwierciedlenie w wykonaniu dochodów i wydatków w analizowanym okresie.

„W tych szczególnych okolicznościach Zarząd Powiatu podejmował wszelkie działania mające na celu pozyskanie jak największych środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje uzyskanie dofinansowania ze środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości ponad 19,6 mln złotych na wdrożenie cyfrowego systemu komunikacji społecznej i zarządzania oświatą w powiecie radomskim (4,4 mln złotych), kompleksową modernizację głównego budynku Zespołu Szkół w Pionkach (5 mln złotych) i modernizację budynków SPZZOZ w Pionkach (10,2 mln złotych). Ponadto wprowadzono do budżetu kwotę 6,3 mln złotych z rezerwy subwencji ogólnej i z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg prawie 2,4 mln złotych na zadania drogowe oraz ponad 2,9 mln złotych pozyskane z pomocy finansowej. Efektem tych działań jest znaczny wzrost dochodów per saldo o kwotę ponad 21,2 mln złotych oraz wydatków o prawie 42,7 mln złotych, głównie w zakresie dochodów i wydatków majątkowych, przy czym należy zauważyć, iż 15,2 mln złotych z Polskiego Ładu zostały wprowadzone jako dochody 2023 roku (zadania realizowane na przełomie roku).” – czytamy w informacji, sporządzonej przez skarbnik powiatu Joannę Wontorską.

Kulturalne brawa dla PIK

Radni jednogłośnie pozytywnie przyjęli też Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży za I półrocze 2022 roku.  Przychody z działalności bieżącej PIK wyniosły w tym czasie blisko 740 tysięcy zł co stanowi 50,35 procent planu rocznego, natomiast koszty wyniosły ponad 574 tysiące złotych i stanowiły 39,16 procent planowanych kosztów.

Powiatowy Instytut Kultury uzyskał w I połowie 2022 rok zysk w wysokości 164 tysiące złotych. Placówka nie posiada wymagalnych zobowiązań handlowych, nie posiadamy również zobowiązań publiczno-prawnych. Wszystkie swoje zobowiązania regulujemy terminowo. Płynność finansowa Instytutu jest zachowana.

Podczas krótkiej dyskusji nad tym punktem obrad, wicestarosta Krzysztof Kozera zwrócił uwagę na szereg ciekawych, a często nowatorskich przedsięwzięć PIK i zachęcił radnych do szerszego brania udziału w wydarzeniach, organizowanych na terenie powiatu.

– Cieszę się, że ta idea została realizowana, ponieważ przez kilkanaście lat środki finansowe powiatu były przekazywane do biblioteki miejskiej, chociaż zwracałem uwagę, że powinny być lepiej wykorzystywane przez samorząd powiatowy – zauważył radny Marek Janeczek.

Radny Marian Wikło stwierdził, że brał udział w niedawnym koncercie w kościele w Lisowie i był on bardzo dobrym wydarzeniem kulturalnym.

– Bardzo cieszę się, że radni zauważają działalność PIK, ponieważ przez wiele lat działalność powiatu w zakresie kultury była faktycznie ograniczona do dofinansowania wydarzeń gminnych oraz biblioteki w Radomiu. Teraz mamy własną placówkę, która odpowiada na potrzeby lokalnych społeczności. Gratuluję pani dyrektor jej stworzenia – powiedział członek zarządu Zbigniew Dziubasik.

Szpitale powiatowe na plusie

Radni zapoznali się też z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego szpitali w Iłży oraz Pionkach za I półrocze 2022 roku. Jak powiedział radny Ryszard Dziura, przewodniczący komisji zdrowia, jej członkowie byli jednogłośnie za przyjęciem sprawozdań obu placówek. Ostatecznie za przyjęciem informacji z obu szpitali powiatowych zagłosowało 22 radnych.

W związku z pandemią szpital w Iłży od lutego 2020 roku miał obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości i musiał być przygotowany na przyjęcie pacjentów zarażonych koronawirusem. Stan epidemii został odwołany dopiero z dniem 16 maja tego roku. Dynamiczna sytuacja epidemiologiczna wymagała podejmowania przez kierownictwo jednostki szybkich decyzji, co często wiązało się z dodatkowymi kosztami, a także zwiększonym zużyciem środków ochrony osobistej, sprzętu jednorazowego, czy środków czystości. Mimo związanych z tym trudności, działalność szpitala powiatowego w Iłży na dzień 30 czerwca zakończyła się zyskiem w kwocie  460 tysięcy złotych.

W szpitalu w Pionkach, który w zasadzie nie był placówką covidową, największym obciążeniem są koszty osobowe, a więc wynagrodzenia oraz kontrakty lekarskie i pielęgniarskie. Jest to udział w kosztach, który nie został w całości zrównoważony przychodami z Narodowego Funduszu Zdrowia. Na uwagę zwraca fakt doprowadzenia do umorzenia odsetek od zobowiązań przez różnych dostawców – wartość planowana umorzeń to 42 tysiące złotych, natomiast dyrektor szpitala uzyskała z tego tytułu 53 tysiące złotych. Mimo trudnej sytuacji, pierwsze półrocze szpital zakończył zyskiem netto w wysokości 1 780,76 złotych.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich- Pary Prezydenckiej.

– W imieniu Rady Powiatu dziękuję paniom dyrektorkom za dotychczasowe działania i wytężoną pracę na rzecz szpitali, proszę o przekazanie podziękowań pracownikom – podsumował przewodniczący Krzysztof Murawski.

Stypendia lekarskie i program walki z otyłością

Jak powiedział wicestarosta Krzysztof Kozera, Zarząd Powiatu Radomskiego ogłosił kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Stypendium dla przyszłego lekarza wynosi 2 tysiące złotych brutto miesięcznie.

– Celem programu stypendialnego jest docenienie najzdolniejszych studentów i przekonanie ich do wyboru specjalizacji deficytowych. Dwa powiatowe szpitale zadeklarowały zapewnienie stypendystom zatrudnienia i umożliwienie po ukończeniu studiów oraz stażu podyplomowego, dalszego rozwoju zawodowego w zakresie specjalizacji – powiedział Krzysztof Kozera. – Zachęcamy absolwentów naszych liceów, którzy kształcą się na kierunkach medycznych o skorzystanie z tego programu, jak również pozostałych studentów z całego kraju.

Stypendium ma charakter finansowy i jest przyznawane na okres maksymalnie 15 miesięcy w maksymalnej wysokości 2 tysięcy złotych brutto miesięcznie w przypadku studenta kierunku lekarskiego. Z kolei sprawy związane ze stypendiami dla pielęgniarek prowadzi z kolei Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Tutaj stypendium w wysokości 1 tysiąca złotych brutto miesięcznie przysługuje studentowi III roku pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego. Nabór wniosków ma być ogłoszony jesienią tego roku.

Łącznie na stypendia lekarskie i pielęgniarskie w latach 2021-2023 przeznaczono 360 tysięcy złotych z budżetu Powiatu Radomskiego. Jak dotąd z takiej możliwości wsparcia skorzystał 1 przyszły lekarz oraz 7 pielęgniarek.

Radni jednogłośnie przyjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023”.

Dwie nowe  jednostki powiatu

W związku ze zbliżającym się końcem budowy Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach, realizowanej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  i planowanym na dzień 1 stycznia 2023 roku uruchomieniem nowej placówki, radni zgodzili się jednomyślnie na utworzenie nowej placówki i nadanie jej statutu.

Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Krzyżanowicach będzie jednostką budżetową Powiatu Radomskiego, działającą na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Jej siedzibą będzie nowy budynek, stanowiący własność powiatu. Głównym celem działania Centrum jest świadczenie wysokiej jakości całodobowych i dziennych usług: zamieszkiwania, opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej oraz kompetencji poznawczych i społecznych dla dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Jednocześnie, w celu zwiększenia efektywności wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, zostanie utworzona kolejna nowa jednostka Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach. Będzie ona świadczyła wspólną obsługę administracyjną, finansową, kadrową, organizacyjną, żywieniową, pralniczą, transportową dla Domu Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego.

Wolne wnioski, interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.

W ostatnim punkcie wrześniowej sesji, radny Tadeusz Osiński zapytał w jaki sposób mieszkańcy powiatu mogliby zyskać na planowanej budowie farmy fotowoltaicznej.

– To dopiero początek drogi, najpierw powołaliśmy klaster, który z czasem może rozwijać się o kolejne podmioty. Teraz Izba wykona dokumentację, audyt, zdiagnozuje potrzeby energetyczne powiatu i gmin. Jeśli urzędy i inne jednostki publiczne, powiatowe i gminne, mogłyby skorzystać z tańszego prądu, to już byłaby to wielka korzyść – odpowiedział starosta Trelka.

– Ja zrozumiałem to w ten sposób, że z moich podatków, odprowadzanych do gminy nie pójdzie tyle pieniędzy na prąd co obecnie, a tę „zaoszczędzoną” część będzie można wykorzystać na inne cele – dopowiedział radny Ryszard Dziura.

– Cieszę się, że wiele inwestycji jest realizowanych w mieście i gminie Pionki. Mam skromną prośbę, aby doprojektować połączenie istniejących ścieżek rowerowych w ulicy Fabrycznej i Słowackiego. Jest tam mały odcinek rzędu 350 metrów, dlatego proszę o przygotowanie projektu i wybudowanie brakującej części. Druga sprawa dotyczy budowy drogi od miejscowości Sokoły, czyli ulicy Radomskiej, wiem, że jest obecnie modyfikowany projekt przebudowy tej drogi, dlatego proszę o włączenie też tej inwestycji, albo pozyskanie środków na ten cel z kolejnych naborów programów rządowych – powiedział radny Marek Janeczek.

– Wszyscy znamy zasady, które zaproponowałem włodarzom miast i gmin, czyli współfinansowanie kosztów inwestycji w 35 procentach od wkładu własnego powiatu. Na ścieżki rowerowe nie można pozyskać środków, ale na przebudowę odcinka drogi już tak. Po pierwsze potrzebna jest jasna deklaracja włodarza danej gminy, potem rozmawia o tym Zarząd Powiatu. Wyjście z propozycjami ma szanse powodzenia jeśli jest taka jednoznaczna deklaracja finansowa – odpowiedział starosta.

Powrót