Strefa NGO

Wydział Promocji i Rozwoju p.o. Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych Więcej

Samorząd Powiatu Radomskiego uznaje aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi (Non Governmental Organization – NGO) za jedną z istotnych form realizacji swoich zadań. NGO stają się partnerami realizując zadania publiczne skierowane do mieszkańców Powiatu Radomskiego w każdym wieku. W ten sposób Powiat Radomski wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego i inspiruje społeczność lokalną do aktywności na rzecz wspólnego dobra. Korzyściami takiej współpracy jest między innymi: stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji przy zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności.

Aktualności

Konkursy dla NGO

Otwarty konkurs ofert Powiatu Radomskiego

Oferty na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym

Tryb pozakonkursowy - małe granty Powiatu Radomskiego

Oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Wyniki konkursów ofert

Informacje o wynikach konkursów dla NGO

Ewidencja NGO z terenu Powiatu Radomskiego

Stowarzyszenia zwykłe

Stowarzyszenia zwykłe w ewidencji Starosty Radomskiego

Stowarzyszenia sportowe i UKS

Stowarzyszenia sportowe oraz Uczniowskie Kluby Sportowe w ewidencji Starosty Radomskiego

Roczne programy współpracy i konsultacje społeczne