Archiwum zakładowe

Więcej

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI PRZECHOWYWANEJ W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM STAROSTWA POWIATOWEGO W RADOMIU

Zasób archiwalny Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Radomiu obejmuje materiały archiwalne powstałe w wyniku działania Starostwa oraz niearchiwalne odziedziczone po byłym Urzędzie Rejonowym w Radomiu, nie znajduje się w nim natomiast dokumentacja osobowa oraz listy płac ze zlikwidowanych zakładów pracy.

ARCHIWISTA ZAKŁADOWY: Barbara Marchewka

                                                      tel. (48) 38 – 15 – 014

                                                      e – mail: kadry@spradom.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: pokój 107, 108

ODBIÓR DOKUMENTÓW: osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika w pok. 107, 108 lub listowne przesłanie dokumentacji na wskazany adres.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  nie później niż w ciągu miesiąca; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie kopii następuje po uzyskaniu zgody Starosty Radomskiego lub osoby przez niego upoważnionej.

OPŁATY: wniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Radomiu zwolniony jest z opłat.

Zgodnie z Zarządzeniem   nr  78/2006  Starosty  Radomskiego  z  dnia 29 grudnia 2006 r. ustala się następującą opłatę wewnętrzną za udostępnienie na  wniosek wszelkich kserokopii dokumentów lub danych z akt sprawy, o których mowa w art. 73, Kodeksu postępowania administracyjnego w następujących wysokościach:

 • kserokopia czarno - biała format A4 jednostronnie – 0,20 zł/arkusz (nakład powyżej 100 arkuszy – 0,15 zł/ arkusz)
 • kserokopia czarno - biała format A4 dwustronnie – 0,30 zł/ arkusz
 • kserokopia czarno - biała format A3 jednostronnie – 0,40 zł/ arkusz (nakład powyżej 100 arkuszy – 0,30 zł/ arkusz)     
 • kserokopia czarno - biała format A3 dwustronnie – 0,60 zł/ arkusz
 • kserokopia kolorowa format A4 – 2,00 zł/ strona

Opłatę uiszcza się poprzez wpłatę do kasy Starostwa Powiatowego w Radomiu lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Radomiu nr:  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002.

Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy:

 • udostępnienie dokumentacji ( przesłanie ) następuje pocztą elektroniczną
 • jednostkowy koszt wydanych kserokopii nie przekracza 5,00 złotych

Uwierzytelnienie na żądanie strony kopii akt sprawy, albo wydanie jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. 2020.1546  ze zm.).

W przypadku wykonania kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, opłata skarbowa  w  wysokości 5,00 złotych  za jedną stronę, powinna zostać wniesiona na  rachunek Urzędu Miasta w Radomiu ul. Kilińskiego 30, 26 – 600 Radom  nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544.

Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje szereg zwolnień i wyłączeń z tej opłaty, m.in. ze względu na rodzaje spraw, w których dokumenty mają zostać wykorzystane. We wniosku należy wskazać cel wydania dokumentu, jeśli dokument ma być zwolniony z opłaty skarbowej.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika opłata skarbowa wynosi 17 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
Więcej