Aktualności

Stypendia Powiatu Radomskiego dla studentów kierunków lekarskich. Trwa nabór wniosków

27.09.2022

Zarząd Powiatu Radomskiego ogłosił kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Stypendium dla przyszłego lekarza wynosi 2 tysiące złotych brutto miesięcznie. Jak dotąd z takiej możliwości wsparcia skorzystał 1 przyszły lekarz oraz 7 pielęgniarek.

– Celem programu stypendialnego jest docenienie najzdolniejszych studentów i przekonanie ich do wyboru specjalizacji deficytowych, Szpitale, dla których Powiat Radomski jest organem nadzorującym, zadeklarowały zapewnienie stypendystom zatrudnienia i umożliwienie po ukończeniu studiów oraz stażu podyplomowego, dalszego rozwoju zawodowego w zakresie specjalizacji – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

Stypendium ma charakter finansowy i jest przyznawane na okres maksymalnie 15 miesięcy, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz od dnia 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. w maksymalnej wysokości 2 tysięcy złotych brutto miesięcznie w przypadku studenta kierunku lekarskiego.

Sprawy związane ze stypendiami dla pielęgniarek prowadzi z kolei Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Tutaj stypendium w wysokości 1 tysiąca złotych brutto miesięcznie przysługuje studentowi III roku pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego. Nabór wniosków ma być ogłoszony jesienią tego roku.

Łącznie na stypendia lekarskie i pielęgniarskie w latach 2021-2023 przeznaczono 360 tysięcy złotych z budżetu Powiatu Radomskiego.

Stypendium może zostać przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • kształci się na kierunku lekarskim V lub VI roku,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
  • zawrze umowę, w której zobowiąże się do przepracowania co najmniej 2 lat po zakończeniu studiów w SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ – Szpital w Iłży w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego oraz zobowiąże się do podjęcia w okresie zatrudnienia jednej ze specjalizacji priorytetowych dla SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ – Szpital w Iłży.

Specjalizacjami priorytetowymi dla SPZZOZ w Pionkach oraz SPZZOZ – Szpital w Iłży, do odbycia których student może się zobowiązać składając wniosek są specjalizacje w dziedzinie: chirurgii, anestezjologii, interny, rehabilitacji, ortopedii, urologii oraz innej, za pisemną zgodą odpowiednio: Dyrektora SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ – Szpital w Iłży. 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student. Wniosek wraz z załącznikami oraz Klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru zainteresowani powinni złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Radomiu lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 20 października 2022 roku.

Szczegóły dotyczące realizowanego programu stypendialnego, w tym kryteria naboru oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Radomskiego.

– Zachęcamy studentów kierunków lekarskich do składania wniosków, a środowisko akademickie prosimy o przekazanie przyszłym medykom informacji na temat możliwości skorzystania z programu stypendialnego Powiatu Radomskiego – dodaje starosta Waldemar Trelka.

Starosta radomski Waldemar Trelka
Powrót